Όροι

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την αποκλειστική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Λογισμικό σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό με βάση την αποκλειστική μας ευχέρεια, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία έκδοση της Συμφωνίας θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να ελέγχετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε εδώ και τώρα να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Συμφωνία κατά τον ισχύοντα χρόνο. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών αυτών των προϊόντων. Το λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των προϊόντων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη για την ανικανότητά σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία με τον πωλητή, διανομέα και τελικούς χρήστες του προϊόντος. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα ευθύνεται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιαδήποτε από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες ανταμοιβές μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στον Διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες του Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την κατάλληλη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις δεδομένα εγγραφής στον Διαγωνισμό. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίπτει οποιαδήποτε δεδομένα εγγραφής στον Διαγωνισμό, όπου κρίνεται, κατ’ αποκλειστική ευχέρεια του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας; και/ή (ii) τα δεδομένα εγγραφής που παρείχετε είναι ατελή, απάτητα, διπλά ή αλλιώς απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τα κριτήρια των δεδομένων εγγραφής κατ’ αποκλειστική διακριτικότητά του.

Άδεια χορήγησης

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και των σχετικών υλικών σύμφωνα με τη Συμφωνία.Το λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποτεδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική και μη εμπορική σας χρήση. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, αναπαραστήσετε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, πουλήσετε, τροποποιήσετε, αποκωδικοποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, ανασυνθέσετε, μεταβιβάσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών. Το λογισμικό διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε με την κανονική λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που να επιβάλλει ανεπίληπτο ή αναλογικά μεγάλο φορτίο στη υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, οργάνωση, γραφικά, σχεδίαση, συλλογή, μετάφραση με μαγνητικά μέσα, ψηφιακή μετατροπή, λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται βάσει των ισχυουσών πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων ιδιοκτησιακών (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, επαναδιανομή, δημοσίευση ή πώληση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανάγκυψης ή εξαγωγής δεδομένων για τη δημιουργία ή συνέταξη, απευθείας ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς έγγραφη άδεια από τον TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας για οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβάλλονται στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από τον TheSoftware δεν αποτελεί απαλλαγή από οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο του TheSoftware, και όλα τα σχετικά γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα του TheSoftware. Ολα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς τη σχετική γραπτή άδεια του ανάλογου κατόχου απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣΙΑΣΜΟΣ, ΤΟ “FRAMING” ΚΑΙ/Η REFERENCE ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί εκφράστα από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να υπερσυνδεθεί με τον Ιστότοπο ή με ενα ή μερικά μέρη του (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών ή πνευματικής ιδιοκτησίας), για οποιονδήποτε λόγο, με τον δικό του ιστότοπο ή χώρο στον ιστό. Επιπλέον, ο “framing” του Ιστότοπου και/ή η αναφορά στην ‘Uniform Resource Locator’ (‘URL’) του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή την κατάπαυση, αν εφαρμόζεται, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε εδώ με το παρόν ότι θα είστε υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες σχετικές με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα κατ’ αποκλειστική ευχέρειά μας να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΛΗΨΗ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από την Ιστοσελίδα με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι τέτοιες λήψεις είναι απαλλαγμένες από προσβολή με καταστρεπτικούς κωδικούς υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και σκουληκιών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το TheSoftware, καθένα από τους γονείς, θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες τους, καθώς και κάθε μέλος, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, συνεργάτη και / ή άλλο εταίρο, ανένοχο από και κατά οιονδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων), ζημιές, αγωγές, έξοδα, απαιτήσεις και / ή αποφάσεις οποιασδήποτε τρίτης ατόμου λόγω ή από τη χρήση σας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και / ή της συμμετοχής σας σε κάθε διαγωνισμό· (β) την παράβασή σας της συμφωνίας· και / ή (γ) την παραβίασή σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του άλλου ατόμου και / ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου είναι προς όφελος του TheSoftware, καθεμιά από τις μητρικές εταιρείες, θυγατρικές εταιρείες και / ή συνεργάτες τους, καθώς και κάθε αξιωματούχο, διευθυντή, μέλος, υπάλληλο, πράκτορα, μέτοχο, αδειοδότη, προμηθευτή και / ή δικηγόρο. Καθένα από αυτά τα άτομα και οντότητες έχει το δικαίωμα να ισχυριστεί και να επιβάλει αυτές τις διατάξεις απ’ ευθείας εις βάρος σας εξ ονόματος του.

Ιστότοποι Τρίτων

Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να αναφέρει σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους και/ή πόρους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εκείνων που ανήκουν και λειτουργούν από Παρόχους Τρίτων. Δεδομένου ότι το TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί των εν λόγω ιστότοπων εκ τρίτου και/ή πόρων, παραδέχεστε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστότοπων εκ τρίτου και/ή πόρων. Επιπλέον, το TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται ή δέκεται ευθύνη για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφημίσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλο υλικό που διατίθεται ή είναι διαθέσιμο από τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων ή πόρους, ούτε για τυχόν ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του ιστότοπου και όλων των σχολίων, ανατροφοδοσιών, πληροφοριών, δεδομένων εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναγνωρίσιμαι από εσάς, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάντε κλικ εδώ.

Κάθε προσπάθεια από κάθε άτομο, είτε είναι πελάτης του TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρεμβολή, καταστροφή και/ή διατάραξη της λειτουργίας του ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα επιδιώξει επίμονα κάθε δυνατή λύση ενάντια σε οποιοδήποτε παραβιάζον άτομο ή οντότητα στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό από το νόμο και την ισότητα.