Voorwaarden

TOEPASSING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of overeenkomsten met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst voorafgaand aan het gebruik van de Website te raadplegen. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met naleving van alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder toepasselijk recht. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, hebt u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te benaderen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De producten en/of diensten die op de website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van de derde partij. De software staat niet garant voor de juistheid of volledigheid van de beschrijvingen van dergelijke items. U begrijpt en stemt ermee in dat de software op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat de software niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de producten en/of diensten die op de website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere prijzen via Wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om mee te doen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de Registratie van de Wedstrijd te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om de Registratiegegevens voor de Wedstrijd af te wijzen wanneer wordt vastgesteld, naar het uitsluitende oordeel van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Registratiegegevens voor de Wedstrijd die u heeft verstrekt, onvolledig, frauduleus, dubbel of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de criteria voor Registratiegegevens op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

B.B

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via en door middel van de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende grafische vormgeving, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via en door middel van de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “INLUISTEN” EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door TheSoftware mag niemand een hyperlink naar de website maken, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het “inlijsten” van de website en/of verwijzing naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de website in commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt specifiek in met het samenwerken met de website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

We behouden het recht om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

INDEMNISATIE

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit onderdeel zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen en/of aangesloten ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u in te roepen en te handhaven.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere websites en/of bronnen op het internet bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Derde Partij Leveranciers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien keurt TheSoftware geen voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites van derden of bronnen goed, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de Website, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de Website te beschadigen, vernietigen, saboteren, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een overtreding van het strafrecht en het civiel recht en TheSoftware zal met alle mogelijke middelen opkomen tegen elk individu of entiteit die hierin inbreuk maakt, tot de volledige toegestane mate volgens de wet en billijkheid.