Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin. Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ và chỉ thỏa thuận duy nhất giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin và thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước hoặc đồng thời liên quan đến Cổng thông tin. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này từ thời gian này đến thời gian khác theo quyền độc quyền của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Cổng thông tin và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng Cổng thông tin. Bằng việc tiếp tục sử dụng Cổng thông tin và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có thể tham gia vào các hợp đồng có hiệu lực theo pháp luật hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập vào Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc thử nhận các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ Trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trưng bày trên Trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối Bên Cung Cấp Thứ Ba của những mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện hay bảo đảm rằng các mô tả của những mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm bất cứ mọi hình thức nào đối với khả năng của bạn để nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc đối với bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web.

CUỘC THI

Từ thời gian này đến thời gian khác, TheSoftware cung cấp giải thưởng khuyến mãi và các giải thưởng khác thông qua các cuộc thi. Bằng việc cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật liên quan đến biểu mẫu đăng ký Cuộc thi áp dụng và đồng ý với Quy tắc Cuộc thi Chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội nhận giải thưởng khuyến mãi được cung cấp thông qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia các Cuộc thi được đăng trên Trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu đăng ký áp dụng. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu đăng ký Cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ dữ liệu đăng ký Cuộc thi nào nếu được xác định, theo quyền duy nhất và độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và / hoặc (ii) Dữ liệu đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền duy nhất của nó.

QUYỀN CẤP PHÉP

Là người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và vật liệu liên quan theo thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Không một phần của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không được phép sử dụng, sao chép, bắt chước, nhân bản, cho thuê, cho thuê lại, bán, sửa đổi, phân tích mã nguồn, tách dòng mã nguồn ngược hoặc chuyển nhượng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm dành quyền không nêu rõ trong thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động chính xác của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây áp lực không hợp lý hoặc không cân xứng đối với cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng được.

QUYỀN SỞ HỮU

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, dịch từ tính, chuyển đổi số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Website, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Website, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Việc thu thập hệ thống tài liệu từ Website, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức lấy dữ liệu nào khác nhằm tạo ra hoặc tổng hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các vật liệu khác được xem trên hoặc thông qua Website, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Website, hoặc thông qua các Dịch vụ, bởi TheSoftware không thành lập việc từ bỏ bất kỳ quyền nào trong hoặc đối với thông tin và/hoặc tài liệu đó. TheSoftware và biểu trưng của nó, cùng với tất cả các đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Website hoặc thông qua các Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

KHÔNG ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB, ĐỒNG THƯƠNG HIỆU, “ĐỐI VÀO” VÀ/ HOẶC THAM CHIẾU ĐẾN TRANG WEB

Trừ khi được TheSoftware ủy quyền một cách rõ ràng, không ai được liên kết đến Trang web, hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, ký hiệu đăng nhập, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền), đến trang web hoặc nơi trên web của họ cho bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, việc “đối vào” Trang web và/hoặc tham chiếu đến Địa chỉ Uniform Resource Locator (“URL”) của Trang web trên các phương tiện thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự cho phép, rõ ràng và bằng văn bản trước đó của TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cung cấp hợp tác cho Trang web để loại bỏ hoặc ngừng, theo cách áp dụng, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn đồng thời thừa nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại liên quan nào.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi giữ quyền duy nhất trong quyết định của mình để chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào xuất hiện trên Trang web.

BỔ SUNG VỀ TRÁCH NHIỆM KHI GÂY TỔN THƯƠNG DO TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ Trang web tại rủi ro của riêng họ. TheSoftware không có bất kỳ bảo đảm nào rằng các tải xuống đó không chứa các mã nhiễm trùng máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn là virus và sâu máy tính.

Đền bù

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho TheSoftware, mỗi bên phụ huynh, công ty con và liên kết của họ, và từng thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và/hoặc đối tác khác, không gây hại từ bất kỳ yêu cầu nào và tất cả các yêu cầu, chi phí (bao gồm cả lệ phí luật sư hợp lý), thiệt hại, vụ kiện, chi phí, yêu cầu và/hoặc bất kỳ lệnh phán nào, do bất kỳ bên thứ ba nào đề xuất hoặc phát sinh do: (a) việc sử dụng của bạn trên Website, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận; và/hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của cá nhân hoặc tổ chức khác. Các quy định trong đoạn này là vì lợi ích của TheSoftware, mỗi bên phụ huynh, công ty con và/hoặc liên kết của họ, và từng quan chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại lý, cổ đông, bảo hành viên, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi trong số các cá nhân và tổ chức này sẽ có quyền khẳng định và thực thi các quy định này trực tiếp đối với bạn trên tư cách riêng của mình.

CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết tới và/hoặc giới thiệu bạn tới các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác, bao gồm nhưng không giới hạn các trang web và nguồn tài nguyên do Cung Cấp Bên Thứ Ba sở hữu và điều hành. Vì TheSoftware không kiểm soát được các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba như vậy, bạn đồng ý và chấp nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó. Hơn nữa, TheSoftware không chứng thực và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó, hoặc bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Việc sử dụng Trang web, và tất cả các bình luận, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến Trang web, đều tuân thủ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng Trang web của bạn, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, tuân thủ theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Đây.

Mọi cố gắng của bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, nhằm gây thiệt hại, phá hủy, can thiệp, phá hoại và/hoặc làm ảnh hưởng vào hoạt động của trang web, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ nỗ lực đối đầu với mọi biện pháp pháp lý trong trường hợp này đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm theo phạm vi tối đa cho phép của pháp luật và công bằng.