Voorwaarden

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst worden vermeld. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten volgens de geldende wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden. TheSoftware geeft geen garantie dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikersconsumenten van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige vordering in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

CONTESTS

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via Wedstrijden. Door waarheidsgetrouwe en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kun je meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, dien je eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig in te vullen. Je stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige gegevens te verstrekken voor de registratie van de Wedstrijd. TheSoftware behoudt zich het recht voor om registratiegegevens voor een Wedstrijd af te wijzen indien, naar eigen goeddunken van TheSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) je in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de registratiegegevens voor de Wedstrijd die je hebt verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onacceptabel zijn. TheSoftware kan te allen tijde naar eigen goeddunken de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijg je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen. Je mag de Website en de inhoud op één computer gebruiken voor je eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatieverzamelingssysteem, elektronisch of mechanisch. Je mag de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. Je mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de Website te verstoren of te proberen te verstoren. Je mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Je recht om de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot intellectueel eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensonttrekking om een ​​verzameling, compilatie, database of directory te maken, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of via de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website of via de diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk door TheSoftware geautoriseerd, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ten strengste verboden om de Website ‘framen’ en/of de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website te refereren in commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor eventuele schade die daarmee gepaard gaat.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en/of documenten, informatie of andere inhoud die op de Website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

INDEMNISATIE

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-branders en/of andere partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct namens zichzelf op te eisen en af te dwingen tegen u.

DERDE PARTIJ WEBSITES

De Website kan links verstrekken naar en / of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en / of bronnen, inclusief maar niet beperkt tot die welke eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Derde partijaanbieders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en / of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en / of bronnen van derden. Bovendien keurt TheSoftware de voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en / of andere materialen op dergelijke websites of bronnen van derden niet goed en is het niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade en / of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een TheSoftware-klant, om de werking van de website te beschadigen, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te storen, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht. TheSoftware zal alle mogelijke middelen inzetten om deze overtreding tegen een persoon of entiteit te vervolgen, voor zover toegestaan door de wet en de billijkheid.