Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till de villkor och bestämmelser som anges i avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och hela avtalet mellan dig och Programvaran när det gäller din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser avseende webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan i vår enskilda bedömning, utan särskild meddelande till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser i avtalet som är i kraft vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt gällande lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörs tjänster

Genom att fylla i köpordrar formulären kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörens tillverkare eller distributörer av sådana objekt. TheSoftware företräder inte eller garanterar att beskrivningarna av sådana objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för ditt oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktsäljare, distributörer och slutanvändare. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller tredje part för någon anspråk i samband med något av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sanningsenlig och korrekt information i anslutning till den tillämpliga Tävlingsregistreringsblanketten och genom att godkänna de officiella tävlingsreglerna för varje Tävling, kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds via varje Tävling. För att delta i Tävlingarna som visas på webbplatsen måste du först fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten fullständigt. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa eventuell tävlingsregistreringsdata där det, enligt TheSoftwares ensam och exklusiv bedömning, konstateras att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) den tävlingsregistreringsdata du har lämnat är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst efter eget gottfinnande ändra registreringsdatakriterierna.

LISENSBEVILJNING

Som användare av webbplatsen tilldelas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att komma åt och använda webbplatsen, innehållet och relaterat material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något system för informationsåtervinning, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, återkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens ordentliga funktion. Du får inte vidta några åtgärder som lägger en orimlig eller oproportionellt stor belastning på programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

UPPHOVSRÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammansättningen, den magnetiska översättningen, den digitala konverteringen, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämplig upphovsrätt, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammansättning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla associerade grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är respektive ägares egendom. Användning av något varumärke utan rättighetsinnehavarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjudet.

HYPERLINKING TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, ’FRAMING’ OCH/ELLER REFERERING TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET

Om inte TheSoftware uttryckligen godkänner det, får ingen länka till Webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, branding eller upphovsrättsligt material) från deras webbplats eller webbplatsplats av någon anledning. Vidare är det strängt förbjudet att ’frama’ Webbplatsen och/eller referera till Uniform Resource Locator (’URL’) för Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan föregående, uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att avlägsna eller upphöra, enligt fallet, sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för all skada som är förknippad därmed.

REDOGERAR, RADERAR OCH ÄNDRAR

Vi förbehåller oss rätten att i vår enskilda bedömning redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR SKADA ORSAKAD GENOM NERLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. Programvaran ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga kod inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

SKADESTÅNDSANSVAR

Du samtycker till att ersätta och befria TheSoftware, deras respektive föräldrar, dotterbolag och anknutna företag, samt dess respektive medlemmar, chefer, direktörer, anställda, agenter, med-märkespartners eller andra samarbetspartners, från och med alla krav, kostnader (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och / eller domar, som gjorts av en tredje part till följd av eller som uppstår på grund av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller deltagande i något tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) din kränkning av någon annan individs och / eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i denna paragraf är till fördel för TheSoftware, deras respektive föräldrar, dotterbolag och / eller anknutna företag, samt dess respektive chefer, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Varje enskild individ och enhet har rätt att på egen vägnar hävda och verkställa dessa bestämmelser direkt mot dig.

TREDJE PART WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Vidare godkänner inte TheSoftware, och är inte ansvarig eller ansvarig för, några villkor och anvisningar, integritetspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepartswebbplatser eller -resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar genom eller i samband med webbplatsen, är föremål för vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du har lämnat, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, klicka här.

Varje försök av någon individ, oavsett om de är TheSoftware-kunder eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör ett brott mot straff- och civilrätten och TheSoftware kommer att noggrant driva alla tillgängliga rättsmedel mot den eller de individ(er) eller företag som bryter mot detta till fullo enligt tillåten lag och rättvisa.