Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v dohode týkajúcej sa vášho používania webovej stránky. Dohoda predstavuje jedinú dohodu medzi vami a Softvérom týkajúcu sa vášho používania webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, zástupcovia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa webovej stránky. Dohodu môžeme podľa vlastného uváženia čas od času upravovať, bez konkrétneho oznámenia vám. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na webovej stránke a pred použitím webovej stránky by ste mali prehodnotiť Dohodu. Pokračovaním vo vašom používaní webovej stránky a/alebo služieb sa dohodnete na dodržiavanie všetkých podmienok uvedených v Dohode platnej v tom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Stránka a služby sú dostupné len pre jednotlivcov, ktorí môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Stránka a služby nie sú určené na používanie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby poskytovateľa

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa snažiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Na stránke sa nachádzajú produkty a/alebo služby, ktoré môžu obsahovať popisy poskytnuté priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán. TheSoftware neručí ani nezaručuje, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Súhlasíte a rozumiete tomu, že TheSoftware nie je nijako zodpovedný ani zodpovedný za neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom a spotrebiteľmi koncových používateľov. Súhlasíte a rozumiete tomu, že TheSoftware nebude zodpovedný voči vám ani žiadnej tretej strane za akýkoľvek nárok súvisiaci s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na stránke.

SÚŤAŽE

Občas TheSoftware ponúka propagačné ceny a ďalšie odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže, ktoré sa vzťahujú na každú súťaž, môžete sa zapojiť a mať šancu vyhrať propagačné ceny ponúkané prostredníctvom každej súťaže. Pre vstup do súťaží uvedených na webovej stránke musíte najprv úplne dokončiť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov pre registráciu súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak sa určí, výhradne na základe posúdenia TheSoftware, že: (i) porušujete nejakú časť dohody; a/alebo (ii) údaje o registrácii súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, falošné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá pre registráciu údajov kedykoľvek zmeniť podľa vlastného uváženia.

PONUKA LICENCIE

Ako používateľ Webovej stránky máte udelenú neexkluzívnu, nezaveďovateľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie Webovej stránky, obsahu a súvisiaceho materiálu v súlade s dohodou. Software môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť túto licenciu. Webovú stránku a obsah môžete používať na jednom počítači na vlastné osobné a nekomerčné účely. Žiadna časť Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb sa nesmie reprodukovať žiadnou formou alebo byť zahrnutá do akéhokoľvek systému na vyhľadávanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nemôžete používať, kopírovať, napodobňovať, klonovať, prenajímať, prenášať, upravovať, dekompilovať, rozobrať, inžiniersky skúmať alebo prenášať Webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo ich akúkoľvek časť. Software si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú v dohode explicitne udeľované. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania Webovej stránky. Nesmiete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by zaťažovali infraštruktúru Softvéru v nespravodlivom alebo nepomerne veľkom rozsahu. Vaše právo na používanie Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nie je prenosné.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ostatné veci súvisiace s webovou stránkou, obsahom, súťažami a službami, sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené na, práva duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj akejkoľvek časti webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázané. Systématické získavanie materiálu zo webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb pomocou automatizovaných prostriedkov alebo iných foriem zbierania údajov za účelom vytvorenia alebo zostavenia priamej alebo nepriamej zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískate vlastnícke práva na žiaden obsah, dokument, softvér, službu alebo iný materiál zobrazený na alebo cez webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby. Zverejnenie informácií alebo materiálov na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb zo strany spoločnosti TheSoftware neznamená vzdanie sa akéhokoľvek práva na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetka súvisiaca grafika, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné značky zobrazené na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb patria ich príslušným vlastníkom. Použitie akéhokoľvek ochranného znaku bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKING NA WEB, CO-BRANDING, „FRAMING“ A/ALI REFERENCIRANJE SPLETNE STRANI JE PREPOVEDANO

Razen če je izrecno pooblaščen s strani TheSoftware, nihče ne sme vzpostaviti hipervezave na spletno stran ali njene dele (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, prepoznavnosti ali avtorski material), na njihovo spletno mesto ali spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Poleg tega, „framing“ spletne strani in/ali referenciranje enotnega vira („URL“) spletne strani v komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega pisnega dovoljenja TheSoftware je strogo prepovedano. Izrecno se strinjate, da boste sodelovali s spletno stranjo pri odstranjevanju ali prenehanju takšne vsebine ali dejavnosti. S tem priznavate, da ste odgovorni za kakršno koli škodo, ki je povezana s tem.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia upravovať a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Návštevníci si zo stránky stiahnutím informácií berú na vlastné nebezpečenstvo. Software nezaručuje, že tieto sťahovania sú voľné od poškodených počítačových kódov vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

OCHRANA

Súhlasíte, že budete náhradou a zastanete TheSoftware, každého z ich matiek, pobočiek a pobočiek a každého z ich príslušných členov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolupracovníkov a / alebo iných partnerov, bezpečných pred akýmikoľvek požiadavkami tretích strán, nákladmi (vrátane primeraných nákladov na právnikov), škodami, žalobami, nákladmi, žiadosťami a / alebo rozsudkami, ktorékoľvek, zapríčinené akoukoľvek tretou stranou v dôsledku: (a) vašej použitie webových stránok, služieb, obsahu a / alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; (b) vaše porušenie dohody; a / alebo (c) vaše porušenie práv inej osoby a / alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku slúžia na ochranu TheSoftware, každého z ich matiek, pobočiek a / alebo pobočiek a každého ich príslušných funkcionárov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov má právo uplatniť a vymáhať tieto ustanovenia priamo voči vám vlastným menom.

TRETJE STRANKE SPLETNE STRANI

Spletna stran lahko zagotavlja povezave in/ali vas napoti na druge spletne strani in/ali vire, vključno z lastništvom in delovanjem Tretjih ponudnikov. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, s tem izjavljate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odgovoren za pogoje, politiko zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih straneh ali virih, ali za morebitno škodo in/ali izgube, ki iz tega izhajajo.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / ÚDAJE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, Údaje z registrácie a/alebo materiály, ktoré Vám predkladáme prostredníctvom webovej stránky alebo s ňou súvisia, podliehajú našej politike ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o Vašom používaní webovej stránky a všetky ostatné Vaše identifikovateľné osobné údaje v súlade s podmienkami našej politiky ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našej politiky ochrany osobných údajov kliknite sem.

Akýkoľvek pokus zo strany jednotlivca, či už zákazníka spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak zasahovať do činnosti webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude dôsledne prenasledovať všetky dostupné prostriedky proti každému jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý takéto porušenie uskutoční, v plnom rozsahu povolenom právom a spravodlivosťou.