Warunki

ZAKRES I ZMIANA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną i pełną umowę między Tobą a Oprogramowaniem dotyczącą korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie poprzednie lub jednoczesne umowy, przedstawienia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę w dowolnym momencie z naszą wyłączną decyzją, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś przeglądać Umowę przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w celu uzyskania aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich (poniżej osiemnastego roku życia (18)). Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią (poniżej osiemnastego roku życia (18)), nie masz uprawnienia do korzystania i / lub dostępu do Strony internetowej i / lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi z Witryny. Opisy przedstawione na Witrynie dotyczące oferowanych produktów i/lub usług mogą być dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów, będących stroną trzecią. Program nie przedstawia żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności opisów tych przedmiotów. Rozumiesz i zgadzasz się, że Program nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności w żadnym stopniu za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług z Witryny ani za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą, dystrybutorem i klientami końcowymi produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że Program nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec ciebie lub żadnej strony trzeciej z tytułu żadnych roszczeń związanych z oferowanymi na Witrynie produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia poprzez konkursy. Przez dostarczanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu oraz akceptację Oficjalnych Zasad Konkursu, które mają zastosowanie do każdego konkursu, można mieć szansę wygrania promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach prezentowanych na stronie internetowej, należy najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne dane rejestracyjne konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić wszelkie dane rejestracyjne konkursu, jeśli uznane zostanie, że: (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy; oraz/lub (ii) udostępnione przez ciebie dane rejestracyjne konkursu są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w dowolnym czasie zmienić kryteria rejestracji danych według własnego uznania.

LICENCJA

Jako użytkownik Strony, otrzymujesz niewyłączną, nieprzenoszalną, odwoływalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Strony internetowej, Treści i związanych materiałów zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z jakiegokolwiek powodu. Możesz używać Strony internetowej i Treści na jednym komputerze do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żadna część Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączana do żadnego systemu przekazywania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, próbować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, rewersyjnie inżynierować ani przekazywać Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa, których nie są wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, aby zakłócić lub próbować zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej. Nie możesz podejmować żadnych działań, które narzucają niewspółmiernie duże obciążenie na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Treść, organizacja, grafika, projektowanie, skład, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione przez stosowne prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności (w tym, lecz nie tylko, własność intelektualna). Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub sprzedaż przez ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiegokolwiek innego formułowania czy ekstrakcji danych w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, składu, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów przeglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiału na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się żadnych praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z jakiegokolwiek znaku towarowego bez pisemnej zgody właściwego właściciela jest surowo zabronione.

ZABRANIA SIĘ TWORZENIA HYPERLINKÓW DO STRONY, WSPÓŁMARKOWANIA, ‘FRAME’OWANIA I/LUB ODSYŁANIA DO STRONY

Chyba że jest to wyraźnie zezwolone przez TheSoftware, nikt nie może tworzyć hyperlinków do Strony, ani jej części (w tym logotypów, znaków towarowych, brandingu lub materiałów objętych prawem autorskim) na własnej stronie internetowej lub w innej lokalizacji w sieci bez podania przyczyny. Ponadto, zabronione jest ‘frame’owanie Strony i/lub odwoływanie się do jednorodnego lokalizatora zasobów (URL) Strony w jakichkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia TheSoftware. Wyraźnie zgadzasz się współpracować ze Stroną w celu usunięcia lub zaprzestania jakiejkolwiek treści lub działalności tego rodzaju. Niniejszym uznajesz, że ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYCJA, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ZAŻEGNANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE POBRANIEM

Od odwiedzających Serwis pobieranie informacji odbywa się na ich własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od zanieczyszczających kodów komputerowych, w tym, ale nie ograniczając się do wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się na zwolnienie i zabezpieczenie TheSoftware, każdy z ich rodziców, filii i powiązanych spółek, oraz każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i/lub innych partnerów, od jakiegokolwiek i wszystkich roszczeń, wydatków (włącznie z rozsądnymi opłatami adwokackimi), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków, jakiekolwiek, złożonych przez stronę trzecią z powodu lub w wyniku: (a) twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udziału w jakimkolwiek konkursie; (b) twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego ustępu są na korzyść TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub powiązanych spółek, oraz każdego z ich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio wobec ciebie we własnym imieniu.

STRONY INTERNETOWE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Strona internetowa może zawierać linki i/lub kierować Cię do innych stron internetowych i/lub zasobów internetowych, w tym, ale nie tylko, do tych należących i obsługiwanych przez Dostawców Zewnętrznych. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów zewnętrznych. Ponadto, TheSoftware nie popiera, ani nie ponosi odpowiedzialności ani obowiązku za jakiekolwiek warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały dostępne na tych stronach zewnętrznych ani za jakiekolwiek związane z tym szkody i/lub straty.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYM

Korzystanie z Witryny oraz wszystkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania ze wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z Witryny oraz wszelkich innych informacji identyfikujących Ciebie, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę Prywatności, proszę kliknąć tutaj.

Każda próba przez dowolną osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, dewastacji lub w inny sposób ingerowania w działanie Strony internetowej jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszelkich dostępnych środków w tym zakresie wobec każdej osoby lub podmiotu naruszającego zasady na najwyższej dopuszczalnej przez prawo i sprawiedliwość zasadzie.