Terma

SKOP DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan penggunaan Laman Web ini. Perjanjian ini adalah perjanjian yang muktamad dan tunggal antara anda dengan Perisian berkenaan penggunaan Laman Web ini dan mengatasi segala perjanjian, perwakilan, jaminan, atau pemahaman terdahulu atau serentak berkenaan Laman Web ini. Kami berhak meminda Perjanjian ini dari masa ke semasa atas budi bicara kami, tanpa sebarang notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web ini dan anda perlu mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web ini. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada ketika itu. Oleh itu, anda perlu menyemak halaman ini secara berkala untuk mendapatkan kemas kini dan/atau perubahan.

SYARAT-SYARAT

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan ini.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkaitan, anda boleh memperoleh atau cuba memperoleh beberapa produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang terdapat di Laman Web mungkin mengandungi huraian yang disediakan secara langsung oleh pengilang atau pengedar Pihak Ketiga. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa huraian-huraian produk tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau untuk sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar, dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau sesiapa pun bagi sebarang tuntutan berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERADUAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan hadiah lain melalui Peraduan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat berhubung dengan borang pendaftaran Peraduan yang berkaitan, dan bersetuju dengan Peraturan Rasmi Peraduan yang berkenaan dengan setiap Peraduan, anda berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Peraduan. Untuk menyertai Peraduan yang ditampilkan di Laman Web, anda perlu mengisi borang pendaftaran yang berkaitan dengan lengkap. Anda bersetuju untuk memberikan Data Pendaftaran Peraduan yang benar, tepat, terkini, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak sebarang Data Pendaftaran Peraduan jika, berdasarkan budi bicara mutlak TheSoftware, didapati bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Peraduan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, duplikat atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya yang mutlak.

PERSETUJUAN LESEN

Sebagai pengguna Laman Web ini, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahmilik, boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan, dan bahan berkaitan menurut Perjanjian. Perisian ini boleh menghentikan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa jua. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri, bukan untuk tujuan komersial. Tiada bahagian dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini boleh diperbanyak dalam apa-apa bentuk atau dijadikan sebahagian sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, mengekalkan semula, klon, menyewa, mengubah suai, menyingkirkan, menterjemah semula, atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini atau sebahagian daripadanya. Perisian ini mempertahankan apa-apa hak yang tidak diberikan dengan jelas dalam Perjanjian ini. Anda tidak boleh menggunakan apa-apa peranti, perisian, atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu dengan fungsi yang betul Laman Web ini. Anda tidak boleh mengambil apa-apa tindakan yang membebankan infrastruktur Penghasil Perisian ini secara tidak wajar atau secara tidak seimbang. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini tidak boleh dipindahkan.

HAK HAK CIPTA

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, susunan, terjemahan magnetik, pengubahsuaian digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan adalah dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan, dan hak milik yang lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak milik intelek) yang berkenaan. Menyalin, menyalin semula, menerbitkan atau menjual sebarang bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan tegas. Pengambilan sistematis bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan dengan menggunakan cara automatik atau bentuk lain penyapuan atau pengekstrakan data untuk mencipta atau menyusun dengan langsung atau tidak langsung rekod, susunan, pangkalan data atau direktori tanpa keizinan bertulis dari TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperolehi hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyerahan maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh TheSoftware melalui Perkhidmatan, tidak merupakan pengabaian kepada hak mana-mana pihak ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan dengannya, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau oleh Perkhidmatan adalah hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

MELAKUHKAN HYPERLINK KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, “PEMBERANGKAPAN” DAN/ATAU RASMI LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan kebenaran yang dinyatakan secara nyata oleh TheSoftware, tiada seorang pun dibenarkan untuk melakukannya kepada Laman Web, atau bahagian-bahagian tertentu daripadanya (termasuk tetapi tidak terhad kepada logotype, jenama dagangan, penjenamaan atau bahan yang dilindungi hak cipta), ke laman web atau tempat di web mereka atas sebab apa pun. Selanjutnya, “pemberangkapan” Laman Web dan/atau mengacu Lokator Sumber Uniform (“URL”) Laman Web dalam apa-apa media komersial atau tanpa niat komersial tanpa kebenaran bertulis terdahulu dan nyata daripada TheSoftware adalah dilarang dengan tegas. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau berhenti, seperti yang berkenaan, apa-apa kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PENYESUAIAN

Kami berhak pada budi bicara kami untuk menyunting dan/atau menghapus dokumen, maklumat, atau kandungan lain yang muncul di Laman Web.

PENGAKUAN UNTUK KEROSAKAN DIKAITKAN DENGAN MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web ini atas risiko mereka sendiri. Perisian ini tidak memberikan jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang rosak, termasuk tetapi tidak terhad kepada virus dan cacing.

PENYELAMATAN

Anda bersetuju untuk membebaskan dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan rakan kongsi mereka, serta setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi bersama dan/atau rakan kongsi lain, yang bebas dari sebarang tuntutan dan semua perbelanjaan (termasuk kos peguam yang munasabah), kerosakan, tuntutan, kos, permintaan dan/atau hukuman apa pun yang dibuat oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh atau timbul daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam sebarang Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap hak-hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan dalam perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan/atau rakan kongsi mereka, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan/atau peguam mereka masing-masing. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk mengenakan dan menegakkan peruntukan ini terhadap anda secara langsung bagi pihaknya sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web lain dan/atau mengarahkan anda kepada sumber-sumber Internet lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana pengendalian laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut tidak terkawal oleh TheSoftware, maka dengan ini anda mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesyorkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap, sebarang terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di laman web pihak ketiga tersebut, atau sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berhubung dengan Laman Web, tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak mengguna semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan mana-mana maklumat peribadi yang lain yang anda berikan, selaras dengan terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, membinasakan, mengubah, merosakkan dan/atau campur tangan dengan operasi Laman Web ini, adalah satu pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan mengambil tindakan undang-undang dan keadilan terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar ini hingga ke tahap yang boleh dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.